תקנון הרשמה לקורסי

TOTAL ADMIN ACADEMY

נהלים ותקנות

עלות הקורס –

הקורס ליהול אופרציה בסטארט אפ – 1538 ש”ח + מע"מ, ניתן לפרוס ל 3 תשלומים ללא ריבית.
הקורס לניהול משאבי אנוש בסטארט אפ – 2220 ש”ח + מע"מ, ניתן לפרוס ל4 תשלומים ללא ריבית.
לקבלת הנחת רישום יש לפנות לצוות ACADEMY במייל ACADEMY@TOTALADMIN.CO.IL

ביטול הרשמה- 

הודעה על ביטול ההרשמה לקורס תתקבל במייל בלבד לכתובת ACADEMY@TOTALADMIN.CO.IL ולא יאוחר מ- 21 יום לפני מועד פתיחת הקורס.
על הנרשם לוודא קבלת הודעת הביטול טלפונית מול מחלקת הקורסים של TOTAL ADMIN ACADEMY במספר 052-8108885.
 

ביטול השתתפות בקורס-

במידה ומכל סיבה שהיא תהיה מעוניין לבטל את השתתפותך בקורס, ניתן יהיה לעשות ע”פי הפירוט הבא:
* במקרה של ביטול עד 21 ימים לפני מועד פתיחת הקורס תוחזר עלות הקורס, בקיזוז דמי הרישום ע”ס 400 ש”ח.
* במקרה של ביטול עד 7 ימים לפני מועד פתיחת הקורס – יוחזרו 50% מעלות הקורס.
* במקרה של ביטול בפחות מ 7 ימים – לא ינתן החזר בגין התשלום לקורס.
 

הערות- 

* TOTAL ADMIN שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד תחילת הקורס בהודעה מוקדמת במייל עד שבועיים מראש, ולבצע שינויים במועדי השיעורים ובתוכנית החומר הנלמד ובלבד שהקורס יהיה בתחום ההעשרה שסוכם.
שינויים אלה אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי TOTAL ADMIN ו/או מי מטעמה.
 
*על הנרשם לבדוק את כתובת המייל כפי שצוינה בטופס הרישום ובאופן שוטף לצורך קבלת עדכונים שונים מאת מחלקת הקורסים של TOTAL ADMIN.
 

הצהרת הנרשם:

הנרשם מצהיר בזאת כי ידוע לו והוא מסכים כי כל הזכויות על תכני הקורס שמורות ל- TOTAL ADMIN ACADEMY וכי חל איסור על משתתפי הקורס להעתיקם ו/או לשכפלם ו/או לצלמם ו/או להקליטם ו/או להעבירם לכל צד שלישי ו/או לעשות בהם שימוש מסחרי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
בחתימתו על הסכם זה מאשר הנרשם כי קרא בעיון את כל סעיפי התקנון, תוך הסכמה מלאה לכלל האמור בו.

בהרשמתך אתה מאשר שקראת את התקנון ומסכים לו